Srpski    English

Proizvodi

Business Oriented Services Control

Sistem BOSeCo predstavlja moderan softverski proizvod koji je namenjen operatorima ICT servisa, posebno u oblasti telekomunikacionih sistema. Može se koristiti i u drugim kompanijama koji se bave pružanjem usluga krajnjim korisnicima (energetika, vodovod, gasna industrija, zajednička naplata itd.).
Softver je razvijen u skladu sa međunarodnim standardima TMF (Tele Management Forum) po NGOSS (The New Generation Operation System and Software) programu. Rezultat primene BOSeCo softvera je unapređeno i automatizovano poslovanje.
Funkcionalnu arhitekturu sistema čine podsistemi za: Upravljanje katalogom proizvoda i servisa, Upravljanje odnosom sa Korisnikom Usluga (CRM - Customer Relationship Management), Upravljanje realizacijom zahteva za servisom (Order Handling), Mediation (Near Real Time), Tarifiranje zapisa (Rating - Near Real Time), Fakturisanje (Invoicing - Near Real Time), Među-partnerski obračun (Near Real Time), Upravljanje reklamacijama na fakturu, Privremena isključenja servisa, Upravljanje radnim nalozima i Help Desk.

Detaljniji opis možete preuzeti Ovde.

EMIS:

Execution Management Information System

Ovaj softverski proizvod čini skup alata: alati za transformaciju meta modela u izvršni model baze podataka (razvijanje info kocke i navigacione strukture), alati i meta modeli za čuvanje specifikacije izveštaja korisnika koji su definisani kroz Data Warehouse sistem i alati za definisanje profila i prava korisnika.
Analiza i interpretacija poslovnih podataka je od ključne važnosti za svaki poslovni sistem jer stvara uslove za kontinuiranu kontrolu poslovanja u realnom vremenu, optimizaciju procesa i brzu reakciju na nastale tržišne promene.

Detaljniji opis možete preuzeti Ovde.

ProDeCo:

Process Definition and Control

ProDeCo je kompleksan softverski proizvod za upravljanje poslovima (Workflow Management Sistems) čiju arhutekturu čine moduli za transformaciju XPDL specifikacije procesa (Workflow API), modul za konfigurisanje poslovnih procesa, modul za definisanje radnih listi (tzv. Work Lists) modul za izvršavanje poslovnih procesa (Workflow Engines), alati za realizaciju aktivnosti procesa od strane čoveka korišćenjem softverskih aplikacija, agenti za automatsku realizaciju aktivnosti procesa pomoću softverskih servisa i alati za administraciju i nadgledanje rada celokupnog sistema.

Detaljniji opis možete preuzeti Ovde.

BSS:

Business Solutions Suite

Business Solutions Suite (BSS) je savremena softverska podrška koja automatizuje i prati predmete, sredstva rada, kadrove, finansije, partnere i ostala poslovna dobra kompanije kroz njihov životni ciklus. BSS sistem omogućava kontrolu, analizu i upravljanje svim poslovima i novčanim tokovima, transparentnije, efikasnije i produktivnije fukcionisanje. Sve poslovne funkcije integrisane su nad jedinstvenom bazom podataka.
Za potrebe hotelskih sistema razvijeni su interfejsi za razmenu podataka sa Micros, Fidelio i Materials control sistemima.

Detaljniji opis možete preuzeti Ovde.