Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Naši projekti

Reference
Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da smo realizovali više uspešnih projekata, čiji su kvalitet naši korisnici visoko ocenili.
Izdvajamo nekoliko projekata koji ilustruju domen naše ekspertize i bliže definišu naše potencijale:

01

Upravljanje životnim ciklusom proizvoda

Vojnotehnički institut Beograd

Dokumentacija Detaljnije

Polazeći od analize postojećeg stanja poslovnih procesa u VTI-u i rezultata obavljenih intervjua sa konstruktorima, šefovima projektantskih grupa, načelnicima sektora i upravnom strukturom VTI-a, ključni rezultat Projekta je definisnje arhitekture budućeg PLM sistema, čijom implementacijom treba da se realizuju glavne funkcionalnosti sistema.

Projekat je realizovan zajedno sa CPS (Cad Professional Systems) d.o.o Beograd.

02

Upravljanje poslovnom dokumentacijom i ostalim sadržajima

PD ''Hidroelektrane Ðerdap'' d.o.o. Kladovo

Dokumentacija Detaljnije

Dokumentovanost poslovnog sistema, definisanje tokova dokumenata u preduzeću, razumevanje načina odvijanja poslovanja i komuniciranje o istom izmedu zaposlenih i partnera, danas je kritična konkurentna, poslovna prednost preduzeća. Osnovni cilj izrade ovog projekta je unapredenje postojeće tehnologije i načina rada u oblasti upravljanja nestruktuiranim podacima preduzeća, distribucije i arhiviranja dokumenata i drugih sadržaja.

03

Projekat inoviranja i dizajn novih softverskih rešenja

AD Luka Bar, Bar

Dokumentacija Detaljnije

Projekat je uključio izradu BPMN dijagrama postojećeg stanja procesa, opise postojećeg načina obavljanja poslovnih procesa, izradu Dijagrama slučajeva korišćenja (SK) za ključne funkcije procesa, specifikaciju načina izvodenja za svaki SK, BPMN dijagrame budućeg stanja, Dijagrame klasa i Dijagrame promene stanja za centralne klase sistema, specifikaciju aplikacija i izveštaja.

04

Implementacija Business Solutions Suite sistema i integracija sa Micros & Fidelio sistemima

JP Stara planina Knjaževac

BSSuite (Business Solutions Suite) je moderno softversko rešenje koje obezbeduje efikasnu podršku poslovanju, prati predmete, sredstva rada, kadrove, finansije, partnere i ostala poslovna dobra kroz njihov životni ciklus. BSSuite omogućava kontrolu, analizu i upravljanje svim poslovima i novčanim tokovima preduzeća, kao i transparentnije, efikasnije i produktivnije funkcionisanje organizacije. Prilagodava se preko parametrizacije zahtevima korisnika, na raspolaganju su 'posebne' verzije za različite delatnosti.

Projekat je realizovan zajedno sa Best Solutions d.o.o Beograd.


05

Information Security Management System

PD ''Hidroelektrane Ðerdap'' d.o.o. Kladovo
Upoznavanje izabranog tima stručnjaka sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2005 i ISO/IEC 27002:2007, sa načinom sagledavnja stanja, sprovodenje intervjuisanja ključnih zaposlenih (generalnog direktora, izabranih rukovodilaca i izvršilaca koji se sa tehničkog aspekta bave bezbednošću informacija) i izrada tzv. GAP analize sa predlogom potrebne vrste mera zaštite za otklanjanje identifikovanih neusaglašenosti, sa potrebnim resursima za njihovo otklanjanje.

06

Konsultantske usluge

Kolubara Univerzal d.o.o Veliki Crljeni
Member of ContiTech Conveyor Belt Group
Konsultantske usluge u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija,

07

Upravljanje poslovnim procesima i poslovnim sadržajima

JP PTT saobraćaja ''Srbija'', Beograd

Dokumentacija Detaljnije

Upravljanje poslovnim procesima i poslovnim sadržajima (Business process management and Content management), JP PTT saobraćaja ''Srbija'', Beograd

08

Implementacija Business Solutions Suite sistema

Kompanije MBA Miljković d.o.o.
i Ratko Mitrović d.o.o, Beograd.
Implementacija Business Solutions Suite sistema za praćenje rada mehanizacije i internih troškova (interne usluge i utrošak sopstvenih proizvoda) po gradilištima.

09

Information Security Management System

Centralna banka Crne Gore, Podgorica
Information Security Management System - Izrada GAP analize uskladenosti sa zahtevima ISO/IEC 27001:2005) standarda

10

Tehnička podrška

PD Eletrovojvodina d.o.o. Novi Sad
Tehnička podrška na realizaciji poslova administracije Oracle tehnološke platforme

11

Razvoj ICT strategije Ministarstva održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore , Podgorica

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore , Podgorica
Ovaj dokument definiše ICT strategiju razvoja za period 2013 – 2014 godine. ICT strategija realizovana je implementacijom sledećih arhitektura koje EA (Enterprise Architecture) pristup definiše: Poslovna arhitektura, Aplikaciona arhitektura, Arhitektura podataka, Tehnička arhitektura. Implementacijom ove strategije treba da se stvore osnove za iplementaciju ostalih delova projekta LAMP.

12

Izrada tenderske dokumentacije za potrebe izgradnje jedinstvene računarske mreže i realizacije zahtevanih servisa

Opština Plandište, Plandište
Izrada tenderske dokumentacije za potrebe izgradnje jedinstvene računarske mreže i realizacije zahtevanih servisa putem povezivanja i izgradnje lokalnih računarskih mreža u dvanaset mesnih zajednica i Opštini Plandište, Plandište

13

Information Security Management System

Ðerdap usluge AD, Kladovo
Information Security Management System
Izrada GAP analize uskladenosti sa zahtevima ISO/IEC 27001:2005 standarda.

14

Implementacija Business Solutions Suite sistema

SI Turist Aktiv d.o.o, Grand Hotel Niš
Implementacija Business Solutions Suite sistema (finansijsko-knjigovodstveni moduli) i njegova integracija sa Micros & Fidelio & Materials control sistemima.

15

Implementacija Sistema rukovodjenja bezbednošcu informacija

Kosovoprojekt Plus d.o.o, Beograd
Implementacija Sistema rukovodenja bezbednošcu informacija prema zahtevima medunarodnog standarda ISO/IEC 27001:2005.

16

Implementacija Business Solutions Suite sistema

Alba Invest d.o.o, Falkensteiner Hotel Beograd
Implementacija Business Solutions Suite sistema (finansijsko-knjigovodstveni moduli) i njegova integracija sa Protel & Delagate sistemima​.

17

Izrada projekta IT podrške procesima životnog osiguranja

Kompanija Dunav osiguranje a.d.o.
Projekat obuhvata specifikaciju postojeceg stanja (As Is), specifikaciju buduceg stanja (To Be) preko specifikacije buduceg nacina obavljanja poslovnih procesa u oblasti osiguranja života, specifikacije arhitekture IT sistema za automatizaciju ovih procesa i izradu plana za realizaciju projekta preko specifikacije projekata za izgradnju novog sistema.

18

Information Security Management System

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Beograd
Information Security Management System - Izrada GAP analize usklaðenosti sa zahtevima ISO/IEC 27001:2005 standarda.

19

Implementacija Business Solutions Suite sistema

K-Hotels d.o.o, Square nine hotel Beograd
Implementacija Business Solutions Suite sistema (finansijsko-knjigovodstveni moduli) i njegova integracija sa Micros & Fidelio & Materials control sistemima.

20

Implementacija Business Solutions Suite sistema

NEW COMPANY d.o.o, IN HOTEL Beograd
Implementacija Business Solutions Suite sistema (finansijsko-knjigovodstveni podsistemi) i integracija sa Micros & Fidelio sistemima

21

Projekat Specifikacije poslovnih procesa životnog osiguranja

Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd
Cilj izrade ovog projekta je da polazeći od postojećeg načina izvršavanja poslovnih procesa, aktuelnih standarda iz oblasti osnovne delatnosti kompanije, i metodoloških pristupa, prvo definise pocetna klasifikacija poslovnih procesa po oblastima (npr. oblasti: Upravljanje strategijom i razvojem i Upravljanje operativom, predstavljaju osnovnu delatnost osiguravajuće kompanije). Za svaku ovu oblast dalje da se definišu nove klase procesa koje predstavljaju takozvane funkcionalne domene. Ovi funkcionalni domeni se prema NGOSS jos nazivaju "Horizontalni procesi". Pored funkcionalnih domena definišu se i tzv. "Vertikalni procesi" ili procesi "sa-kraja-na-kraj". Oni se definišu sa aspekta korisnika usluga kompanije i prilikom izvršavanja prolaze (seku) kroz horizontalne procese (različite funkcionalne domene) gradeći se pri tome od funkcija tih domena. Procesi sa-kraja-na-kraj su složeni, a da bi se ta složenost savladala koristi se tehnika dekompozicije, gde se polazi od grube specifikacije (mape procesa) na višem nivou, koja se zatim postepeno sve više detaljiše dok se ne dodje da detaljne specifikacije pojedinačnih procesa korišćenjem BPMN jezika. Kod specifikacije vertikalnih procesa prvo se definiše opšti tok procesa koji se zatim dalje konfiguriše preko odgovarajucih nivoa.

22

Razvoj sistema za upravljanje tokom izvršavanja poslovnih procesa
Workflow Management System

Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd
Polazeći od Workflow referentnog modela (Workflow Management Coalition) za razvoj sistema za upravljanje poslovnim procesima koji definiše standarde u ovoj oblasti, cilj izrade ovog Projekta je definisanje arhitekture IS za upravljanje poslovnim procesima, specifikacija Workflow engine sistema preko skupa modela podataka (UML Dijagrama klasa), specifikacija načina višenivovskog konfigurisanja poslovnih procesa u implementacije procesa, specifikacija načina upravljanja tokovima izvršavanja poslovnih procesa, definisanje načina realizacije aktivnosti procesa korišćenjem automatizovanih radnih listi, razvoj sofvera za automatizovano realizovanje aktivnosti korišćenjem softverskih servisa, administracija sistema i nadgledanje (monitoring) toka poslovnog procesa.

23

Izrada detaljne projektne specifikacije MIS i izrada i implementacija softverskog produkta

Javno preduzeće "Posta Srbije", Beograd
Izrada detaljne projektne specifikacije MIS i izrada i implementacija softverskog produkta za dve odabrane poslovne oblasti (kocke).

24

Dogradnja informacionog sistema Uprave za javne prihode

Republika Makedonija - Ministarstvo finansija, Skopje
Dogradnja informacionog sistema Uprave za javne prihode, Republika Makedonija - Ministarstvo finansija, Skopje​.

25

Integracija i konfiguracija konačnih procesa i SW podsistema

Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd
Integracija i konfiguracija konačnih procesa i SW podsistema kroz Workflow Management System.

26

Izrada strategije razvoja IKT podrške poslovnim procesima

Elektromreža Srbije AD, Beograd
Strateški ciljevi EMS AD usmereni su na stvarenje savremeno koncipirane kompanije, koja odgovorno i efikasno obavlja funkcije operatora prenosnog sistema i tržišta električne energije u Srbiji. Cilj ovog projekta je bio da se kroz specifikaciju budućeg stanja (To Be) definiše Arhitektura organizacije (EA) koja će obezbediti dalji organizovan razvoj IT oblasti i automatizaciju poslovnih procesa, kako bi se omogućilo da kompanija u narednom periodu postane savremena prenosna kompanija.

27

Implementacija BoSeCo - CRM i Billing sistema

JP Pošta Srbije, Beograd
Implementacija CRM i Billing sistema u Posta NET-u obuhvatila je migraciju podataka i zamenu postojećih aplikacija i rešenja kroz implementaciju softverske podrške od početka do kraja za preko 70 poslovnih procesa. Svaki od procesa u proseku ima dvadesetak aktivnosti koje se međusobno olančano odvijaju. Prelazak sa jedne aktivnosti i jednog radnog mesta na drugo se automatski rutira od strane BoSeCo sistema. Sistem je razvijen u skladu sa međunarodnim standardima TMF (Tele Management Forum) po NGOSS (The New Generation Operation System and Software) programu a njegovu arhitekturu čine podsistemi: Upravljanje katalogom proizvoda i servisa, Upravljanje odnosom sa Korisnikom Usluga (CRM), Upravljanje realizacijom zahteva za servisom (Order Handling), Mediation (Near Real Time), Tarifiranje zapisa (Rating - Near Real Time), Fakturisanje (Invoicing - Near Real Time), Među-partnerski obračun (Near Real Time), Upravljanje reklamacijama na fakturu, Privremena isključenja servisa, Upravljanje radnim nalozima i Help Desk.

28

Izrada strategije razvoja jedinstvenog informacionog sistema

Prvi partizan Užice AD, Užice
Projekat definiše Plan i program razvoja jedinstvenog informacionog sistema PPU za period 2016 – 2020 godine. Polazeći od specifikacije postojećeg stanja (As Is), korišćenjem vodećih metodoloških pristupa (Enterprise Architecture prema TOGAF-u), specifikacija budućeg stanja obuhvatila je definisanje: Poslovne, Aplikacione, Arhitekture podataka i Tehničke arhitekture, Izradu mape procesa (početna klasifikacije procesa) prema IKT standardima i standardima iz oblasti osnovne delatnosti preduzeća, Definisanje globalnih procesa korišćenjem BPMN – Business Process Modeling Notation, Definisanje arhitekture novog IS koja će biti orijentisana ka procesima i Definisanje akcionog plana koji omogućava da se na organizovan način pristupi izgradnji budućeg jedinstvenog informacionog sistema PPU.

29

Razvoj i implementacija DW sistema kompanije

JP Pošta Srbije, Beograd
Razvoj i implementacija DW sistema kompanije.

30

Konsultantske usluge

Kompanija SBB
Konsultantske usluge na uspostavljanju sistema rukovođenja bezbednošću informacija prema zahtevima ISO/IEC 27001:2013 u cilju uspostavljanje opštih pravila za razvoj i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), opštih pravila ponašanja korisnika IKT sistema, dodela nadležnosti i odgovornosti za razvoj, primenu i osiguranje poverljivosti, potpunosti i raspoloživosti informacija koje se obrađuju i čuvaju u Data Centru Kompanije SBB.

31

Konsultantske usluge

Elektromreža Srbije AD, Beograd
Konsultantske i stručne usluge vođenja i praćenja realizacije svih aktivnosti na implementaciji sistema za upravljanje dokumentacijom u svim fazama realizacije, učešće u definisanju konačnih funkcionalnih zahteva i isporuka, uključujući optimizaciju i definisanje toka izvršenja poslovnih procesa, fazu puštanja sistema u operativan rad, testiranja i obuke zaposlenih u EMS AD.

32

Dogradnja informacionog sistema

Luka Bar AD, Bar, Crna Gora
Projekat za dogradnju (inoviranje) postojećeg aplikativnog softvera obuhvatio je izradu projektne dokumentacije sa podmodelima strukture baze podataka (UML notacija) i specifikaciju izgleda ekrana i toka aplikacija za evidntiranje najava vozila, izradu plana pristizanja vozila na parking, modeliranje uređenog parkinga, sa mogućnošću grafičkog prikaza stanja vozila na parkingu, grafičkog pomeranja vozila sa jedne na drugu lokaciju, modeliranje procesa servisiranja vozila u slučaju identifikovanja oštećenja, podrška procesu utovara vozila na brod, itd.

33

Dogradnja CRM i Billing sistema

TelRad Net, Bijeljina, Republika Srpska
Dogradnja sistema obuhvatila je proširenje funkcionalnosti u podsistemima za Upravljanje katalogom proizvoda i servisa, Upravljanje odnosom sa Korisnikom Usluga (CRM), Upravljanje realizacijom zahteva za servisom (Order Handling), Mediation (Near Real Time), Tarifiranje zapisa (Rating - Near Real Time), Fakturisanje (Invoicing - Near Real Time), Među-partnerski obračun (Near Real Time), Upravljanje reklamacijama na fakturu, Privremena isključenja servisa, Upravljanje radnim nalozima i Help Desku.

34

Unapređenje informaciono-komunikacione i klijentske strukture

Opština Plandište
Projekat je obuhvatio analizu postojeće računarsko-komunikacione infrastrukture, identifikaciju softverskih licenci, sagledavanje novih potreba, definisanje predloga tehničkog rešenja i izradu specifikacije za unapređenje informaciono-komunikacione infrastrukture.

35

Projekat funkcionalne i tehničke specifikacije za nabavku softvera

Prvi partizan AD, Užice
Projekat je obuhvatio analizu postojećeg načina obavljanja poslovnih procesa, identifikovanje problema i zahteva vlasnika procesa, analizu postojeće aplikativne podrške poslovnim procesima i analizu relevantnih međunarodnih proizvodnih i IKT standarda. Funkcionalni zahtevi dati su preko BPMN dijagrama (definišu model poslovnih procesa koji budući sistem treba da podrži) i UML Use Case dijagrama preko kojih je dat prikaz funkcija sistema, tj. slučajeva korišćenja sistema, aktera/učesnika koji te funkcionalnosti treba da koriste. Specifikacija funkcionalnih zahteva uključila je i definisanje poslovnih pravila koja definišu ili ograničavaju neki aspekt poslovanja. Rezultat projekta je detaljna i precizna specifikacija potreba (funkcionalnih i tehničkih zahteva) koja je bila osnov za izbor softverskih rešenja, njihovu konfiguraciju i adaptaciju.

36

Definisanje IT strategije

Milšped Grupa, Beograd
Da bi zadovoljila svoje poslovne potrebe, kao i potrebe svojih klijenata, Milšped Grupa mora stalno da unapređuje poslovne procese, da ih definiše za potrebe svojih klijenata (Klijent u centru) i da omogući da se oni odvijaju „sa kraja na kraj“. Strategija razvoja IT-a Milšped grupe naslanja se direktno na Strategiju razvoja kompanije. Specifikacija budućeg stanja kompanije Milšped grupe definisana je specifikacijom nove Arhitekture organizacije kompanije (EA – Enterprise Architecture) i akcionim planom, koji treba da omoguće da se ostvari Vizija i Misija kompanije.

37

Projekat funkcionalno-tehničke specifikacije poslovnih procesa

Rudnik uglja AD Pljevlja, Crna Gora
U skladu sa projektnim zadatakom projekat je obuhvatio specifikaciju funkcionаlnih-tehničkih zаhtevа po ključnim procesima, specifikaciju posebnih zahteva (migracija podataka iz postojećih baza, integracija sa drugim in-house sistemima), definisanje kriterijuma za izbor softverskog rešenja, učešće u procesu evaluacije ponuda ponuđača, učešće u procesu ugovaranja sa strane Naručioca.

38

Projekat unapređenja poslovanja

Agencija za privredne registre (APR) Beograd
Projekat unapređenja poslovanja i strategije razvoja Agencije za privredne registre realizovan je kombinovanjem opštih metodoloških pristupa i tehnika i specifičnih standarda iz oblasti pružanja usluga korisnicima APR-a. U izradi projekta korišćeni su opšti metodološki pristupi i tehnike: Arhitektura organizacije (EA - Enterprise Architecture), TOGAF (The Open Group Architectural Framework), Modelovanje poslovnih procesa (BPM - Business Process Modeling), jedinstveni jezik za modelovanje (UML - Unified Modeling Language), ITIL - IT Infrastructure Library i SOA (Service Oriented Architecture). Projekat na preko 600 strana omogućava organizovan i sveobuhvatan razvoj Arhitektire organizacije preko skupa definisanih projekata za period 2017 – 2022 godina. Arhitektura i specifikacija novog IS APR je orijentisana ka poslovnim procesima i zasnovana je na sistemu za Upravljanje poslovnim procesima (Workflow Engine ) i Servisno orijentisanoj arhitekturi (SOA).

39

Konsolidacija softverskih platformi

JP Pošta Srbije, Beograd
Proširivanje funkcionalnosti postojećeg Menadžerskog informacionog sistema (MIS) za oblast osnovne delatnosti kompanije obuhvatilo je detaljno projektovanje Data Warehouse meta modela, razvoj alata za dinamičko generisanje sadržaja izveštaja, dinamičko formiranje kriterijuma po koracima i alata za čuvanje konfiguracije izveštaja, eksport podataka iz operativnih baza podataka i njihovo punjenje u definisani meta model kocki. MIS je realizovan korišćenjem aktuelne verzije MS SQL Server tehnologije.

40

Projekat informatičke bezbednosti

ODS EPS Distribucija, Beograd
Izrada akta o bezbednosti Informaciono-komunikacionih sistema kojim se definiše koje mere zaštite treba primeniti u ODS-u da bi se uspostavio upravljiv i unaprediv sistem rukovođenja bezbednošću informacija.

41

Izrada projekta informacionog sistema

JKP Beogradske elektrane, Beograd
Projekat definiše strategiju izgradnje informacionog sistema JKP Beogradske elektrane za period 2018 – 2022 godina. Polazeći od specifikacije postojećeg stanja (As Is), korišćenjem vodećih metodoloških pristupa (Enterprise Architecture prema TOGAF-u), specifikacija budućeg stanja obuhvatila je definisanje: Poslovne, Aplikacione, Arhitekture podataka i Tehničke arhitekture, Izradu mape procesa (početna klasifikacije procesa) prema IKT standardima i standardima iz oblasti osnovne delatnosti preduzeća, Definisanje globalnih procesa korišćenjem BPMN – Business Process Modeling Notation, Definisanje arhitekture novog IS koja će biti orijentisana ka procesima i Definisanje akcionog plana koji omogućava da se na organizovan način pristupi izgradnji budućeg informacionog sistema JKP Beogradske elektrane.

42

Razvoj BI sistema Glavne knjige

Uprava za trezor, Beograd
Projekat je obuhvatio projektovanje kocki koje pokrivaju celokupnu oblast knjigovodstva (po bilo kom osnovu ili skupu budžetskih klasifikacija), punjenje kocki sa podacima iz Oracle produkcione baze podataka, specifikaciju pregleda i izveštaja iz BI sistema, generisanje pregleda i izveštaja korišćenjem MS Power BI tehnologije.

43

Izbor, vođenje i nadzor nad implementacijom Integralnog informacionog sistema

Rudnik uglja AD Pljevlja, Crna Gora
Konsultantske i stručne usluge u procesu izrade tenederske dokumentacije, u izboru rešenja, u definisanju projektnih isporuka, kontinuirano praćenje rokova i kvaliteta isporuka kako bi osigurali da odabrano rešenje zadovoljava postavljene ciljeve, poslovne potrebe i očekivanja menadžmenta kompanije Rudnik uglja AD Pljevlja. 

44

Projekat izgradnje informacionog sistema

Biblioteke grada Beograda, Beograd
Projekat definiše strategiju izgradnje informacionog sistema Biblioteke grada Beograd za period 2018 – 2021 godine. Polazeći od specifikacije postojećeg stanja (As Is), korišćenjem vodećih metodoloških pristupa (Enterprise Architecture prema TOGAF-u), specifikacija budućeg stanja obuhvatila je definisanje: Poslovne, Aplikacione, Arhitekture podataka i Tehničke arhitekture, Izradu mape procesa (početna klasifikacije procesa) prema standardima i dosadašnjoj praksi BGB, Definisanje globalnih procesa korišćenjem BPMN – Business Process Modeling Notation, Definisanje arhitekture novog IS koja će biti orijentisana ka procesima i Definisanje akcionog plana za izgradnju projektovane arhitekture budućeg servisno orjentisanog IS BGB.

45

Izbor, vođenje i nadzor nad implementacijom softvera

Prvi partizan AD, Užice
Konsultantske i stručne usluge u procesu definisanja funkcionalnih zahteva, ciljeva implementacije i izbora rešenja, učešće u definisanju projektnih isporuka, u izradi planova testiranja i testnih scenarija, kontinuirano praćenje rokova i kvaliteta isporuka kako bi osigurali da rešenje odabranog Implementatora zadovoljava postavljene ciljeve, poslovne potrebe i očekivanja kompanije Prvi partizan AD.

46

Izrada studije

Elektromreža Srbije AD, Beograd
Izrada Studije za implementaciju integrisanog informacionog sistema kompanije definiše predloge za rešavanje niza problema koji proizilaze iz postojećih ’point-to-point’ integracija između različitih aplikacija i sistema, predloge za automatizaciju razmene podataka kroz implementaciju sistema za automatsku razmenu podataka, predloge za automatizaciju poslovnih procesa kroz uspostavljanje work-flow funkcionalnosti, kao i predloge za implementaciju sistema za potrebe pokrivanja poslovnih procesa u domenu geoinformacionih sistema.

47

Implementacija Business Solutions Suite sistema

Hotel Hilton - Kompanija Novi dom d.o.o, Beograd
Implementacija Business Solutions Suite sistema (finansijsko-knjigovodstveni moduli) i njegova integracija sa Sun sistemom.