Srpski    English

Reference

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da smo realizovali više uspešnih projekata, čiji su kvalitet naši korisnici visoko ocenili. Izdvajamo nekoliko projekata koji ilustruju domen naše ekspertize i bliže definišu naše potencijale:

1. Upravljanje životnim ciklusom proizvoda (Product Lifecycle Management), Vojnotehnički institut, Beograd. Projekat je realizovan zajedno sa CPS (Cad Professional Systems) d.o.o Beograd.
Polazeći od analize postojećeg stanja poslovnih procesa u VTI-u i rezultata obavljenih intervjua sa konstruktorima, šefovima projektantskih grupa, načelnicima sektora i upravnom strukturom VTI-a, ključni rezultat Projekta je definisnje arhitekture budućeg PLM sistema, čijom implementacijom treba da se realizuju glavne funkcionalnosti sistema.
Za dokumentaciju kliknite ovde.

2. Upravljanje poslovnom dokumentacijom i ostalim sadržajima, PD ''Hidroelektrane Ðerdap'' d.o.o. Kladovo.
Dokumentovanost poslovnog sistema, definisanje tokova dokumenata u preduzeću, razumevanje načina odvijanja poslovanja i komuniciranje o istom izmedu zaposlenih i partnera, danas je kritična konkurentna, poslovna prednost preduzeća. Osnovni cilj izrade ovog Projekta je unapredenje postojeće tehnologije i načina rada u oblasti upravljanja nestruktuiranim podacima preduzeća, distribucije i arhiviranja dokumenata i drugih sadržaja.
Za dokumentaciju kliknite ovde.

3. Projekat inoviranja i dizajn novih softverskih rešenja, AD Luka Bar, Bar.
Projekat je uključio izradu BPMN dijagrama postojećeg stanja procesa, opise postojećeg načina obavljanja poslovnih procesa, izradu Dijagrama slučajeva korišćenja (SK) za ključne funkcije procesa, specifikaciju načina izvodenja za svaki SK, BPMN dijagrame budućeg stanja, Dijagrame klasa i Dijagrame promene stanja za centralne klase sistema, specifikaciju aplikacija i izveštaja.
Za dokumentaciju kliknite ovde.

4. Implementacija Business Solutions Suite sistema i integracija sa Micros & Fidelio sistemima, JP Stara planina Knjaževac. Projekat je realizovan zajedno sa Best Solutions d.o.o Beograd.
BSSuite (Business Solutions Suite) je moderno softversko rešenje koje obezbeduje efikasnu podršku poslovanju, prati predmete, sredstva rada, kadrove, finansije, partnere i ostala poslovna dobra kroz njihov životni ciklus. BSSuite omogućava kontrolu, analizu i upravljanje svim poslovima i novčanim tokovima preduzeća, kao i transparentnije, efikasnije i produktivnije funkcionisanje organizacije. Prilagodava se preko parametrizacije zahtevima korisnika, na raspolaganju su 'posebne' verzije za različite delatnosti.

5. Information Security Management System -Izrada GAP analize uskladenosti sa zahtevima ISO/IEC 27001:2005) standarda, PD ''Hidroelektrane Ðerdap'' d.o.o. Kladovo. Upoznavanje izabranog tima stručnjaka sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2005 i ISO/IEC 27002:2007, sa načinom sagledavnja stanja, sprovodenje intervjuisanja ključnih zaposlenih (generalnog direktora, izabranih rukovodilaca i izvršilaca koji se sa tehničkog aspekta bave bezbednošću informacija) i izrada tzv. GAP analize sa predlogom potrebne vrste mera zaštite za otklanjanje identifikovanih neusaglašenosti, sa potrebnim resursima za njihovo otklanjanje.

6. Konsultantske usluge u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, Kolubara Univerzal d.o.o Veliki Crljeni - Member of ContiTech Conveyor Belt Group.

7. Upravljanje poslovnim procesima i poslovnim sadržajima (Business process management and Content management), JP PTT saobraćaja ''Srbija'', Beograd
Za dokumentaciju kliknite ovde.

8. Implementacija Business Solutions Suite sistema za praćenje rada mehanizacije i internih troškova (interne usluge i utrošak sopstvenih proizvoda) po gradilištima. Sistem je implementiran u kompanijama MBA Miljković d.o.o., i Ratko Mitrović d.o.o, Beograd.

9. Information Security Management System - Izrada GAP analize uskladenosti sa zahtevima ISO/IEC 27001:2005) standarda, Centralna banka Crne Gore, Podgorica.

10. Tehnička podrška na realizaciji poslova administracije Oracle produkcione platforme, PD Eletrovojvodina d.o.o, Novi Sad.